Statut Stowarzyszenia Malakologów Polskich


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Malakologów Polskich i dalej zwane jest SMP.

§2

1. Terenem działalności SMP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedziba władz naczelnych SMP znajduje się w Poznaniu.

§3

SMP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

SMP może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

1. SMP używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Stowarzyszenie Malakologów Polskich".

2. Władze i jednostki organizacyjne SMP używają pieczęci podłużnych, których wygląd określa osobny regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

3. SMP może posiadać odznaki członkowską i okolicznościowe.

§6

SMP jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo-zawodowym, zrzeszającym malakologów polskich w kraju i za granicą.

§7

SMP opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


§8

Celem SMP jest:

1. działanie na rzecz rozwoju malakologii we współdziałaniu z pokrewnymi towarzystwami, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;

2. inicjowanie i popieranie badań naukowych w zakresie malakologii i nauk pokrewnych;

3. upowszechnianie wiedzy i umiejętności zawodowych wśród członków i sympatyków SMP poprzez zaznajamianie ich z osiągnięciami malakologii oraz inspirowanie członków SMP do aktywności badawczej;

4. sprzyjanie rozwojowi dydaktyki w zakresie malakologii, rozwojowi kadry naukowej oraz ułatwianie członkom SMP kontaktów z nauką światową;

5. popularyzowanie trwałych i najnowszych osiągnięć wiedzy o mięczakach w środowiskach pozanaukowych, a szczególnie wśród nauczycieli, studentów i uczniów;

6. reprezentowanie interesów członków SMP w zakresie ich działalności naukowo-zawodowej.

§9

SMP realizuje swoje cele przez:

1. zrzeszanie swoich członków w strukturach organizacyjnych SMP;

2. zgłaszanie projektów naukowo-badawczych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

3. inicjowanie i wdrażanie prac naukowych samodzielnych, we współdziałaniu i na zlecenie placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych;

4. prowadzenie doradztwa i konsultacji naukowych na zlecenie zainteresowanych instytucji, z których dochody przeznaczane są na realizację celów statutowych;

5. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów o charakterze specjalistycznym i interdyscyplinarnym;

6. organizowanie Zjazdów Malakologów Polskich w celach naukowych, statutowych i organizacyjnych;

7. przygotowywanie ekspozycji i przeglądów dorobku naukowego polskiej malakologii;

8. wydawanie publikacji naukowych, zawodowych i popularyzatorskich, w tym własnego periodyku Folia Malacologica;

9. rozwijanie i wykorzystywanie krajowej i międzynarodowej informacji naukowej z dziedziny malakologii i nauk pokrewnych oraz informowanie o nowoczesnej aparaturze naukowo-badawczej;

10. czynny udział w ochronie środowiska naturalnego i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o potrzebie jego ochrony;

11. pogłębianie naukowych, kulturalnych i koleżeńskich więzi pomiędzy członkami SMP;

12. utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi stowarzyszeniami malakologów.

§ 10

SMP ma prawo nadawania dyplomów, nagród, medali oraz odznak honorowych i okazjonalnych. Nadawanie tych wyróżnień odbywa się na podstawie odrębnych regulaminów, których uchwalanie należy do kompetencji Zarządu Głównego.

§11

SMP może ubiegać się o uzyskanie zezwoleń na wykonywanie ocen, opinii i ekspertyz: w dziedzinie malakologii, paleozoologii, ekologii i ochrony przyrody.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia


§ 12

1. Członkami SMP mogą być osoby fizyczne i prawne, a także instytucje i organizacje nieposiadające osobowości prawnej.

2. SMP zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym SMP może zostać obywatel polski, akceptujący cele i program SMP i chcący aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, po złożeniu pisemnej deklaracji, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, i opłaceniu wpisowego w wysokości połowy składki rocznej.

2. Członek zwyczajny SMP ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz SMP;

b) uczestniczyć w pracach SMP;

c) korzystać z porad i pomocy w sprawach objętych statutem i programem działalności SMP;

d) zgłaszać wnioski i propozycje, dotyczące działalności SMP;

e) otrzymywać informacje o kierunkach działalności SMP;

f) posługiwać się przedmiotami symbolizującymi przynależność do SMP.

3. Członek zwyczajny ma obowiązek;

a) dążyć do realizacji celów SMP i propagować je;

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SMP;

c) płacić regularnie składki członkowskie.

4. Członkiem zwyczajnym SMP może również zostać obywatel obcego państwa, akceptujący cele i program SMP i chcący aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, po złożeniu pisemnej deklaracji, podpisanej przez dwóch polskich członków wprowadzających, i opłaceniu wpisowego w wysokości połowy składki rocznej.

5. Członkowie zwyczajni, będący obywatelami obcych państw, mają te same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, będący obywatelami polskimi, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 14

1. Członkiem wspierającym SMP może zostać osoba prawna, jak też instytucja bądź organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, która uznaje cele SMP, chce je wspomagać logistycznie i opłaca składkę w wysokości dziesięciokrotnej składki rocznej.

2. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Główny.

3. Członek wspierający SMP ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz SMP za pośrednictwem swojego przedstawiciela, któremu przysługuje głos doradczy. Członek wspierający może korzystać z konsultacji naukowej SMP oraz zgłaszać wnioski do władz SMP.

4. Członek wspierający obowiązany jest do terminowego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SMP.

§ 15

1. Członkiem honorowym SMP może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju malakologii.

2. Godność członka honorowego SMP jest nadawana przez Walne Zebranie Członków SMP na wniosek Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu statutowego.

3. Członek honorowy SMP posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

1. Członkostwo w SMP ustaje wskutek:

a) likwidacji SMP;

b) pisemnie zgłoszonego wystąpienia z SMP;

c) skreślenia z ewidencji członków z powodu nieuiszczenia składki członkowskiej bądź zadeklarowanych świadczeń przez okres dłuższy niż 24 miesiące;

d) skreślenia z ewidencji członków z powodu rażącego naruszenia statutu lub programu SMP, bądź na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SMP;

e) likwidacji, zmiany profilu działalności lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z ewidencji członków SMP przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków SMP, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział IV

Organizacja stowarzyszenia


§ 17

SMP posiada jednolitą strukturę merytoryczną i organizacyjną.

§ 18

Naczelnymi władzami SMP są:

1. Walne Zebranie Członków SMP;

2. Zarząd Główny;

3. Komisja Rewizyjna;

4. Sąd Koleżeński.

§ 19

Pracami redakcji Folia Malacologica kieruje Zespół Redakcyjny, w którego skład wchodzą redaktor naczelny, redaktorzy naukowi, techniczni oraz zespół konsultantów.

§20

1. Kadencja władz SMP trwa cztery lata. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. Tej samej funkcji nie można pełnić dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

2. Władze SMP wybierane są w głosowaniu tajnym i działają do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

3. Uchwały wszystkich władz zapadają - poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie - zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

4. W razie zmniejszenia się stałego składu Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, zwolnione miejsca można obsadzać na drodze kooptacji. W przypadku przekroczenia połowy statutowego składu tych władz przez osoby dokooptowane, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SMP. Kadencja nowo wybranych lub dokooptowanych członków kończy się wraz z upływem kadencji tych władz.

5. Skład Zespołu Redakcyjnego Folia Malacologica i innych publikacji powołuje Zarząd Główny SMP, który ustanawia stosowne regulaminy o zakresie ich działania.

Rozdział IV

Naczelne władze stowarzyszenia


A. Walne Zebranie Członków SMP

§21

Najwyższą władzą SMP jest Walne Zebranie Członków, które może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§22

Do właściwości zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SMP należy:

1. ustalanie programów i głównych kierunków działalności statutowej, merytorycznej i finansowej SMP;

2. uchwalanie statutu i jego zmian;

3. decydowanie o likwidacji SMP, jak też o przeznaczeniu jego majątku;

4. wybieranie prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z ich działalności;

5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej;

6. uchwalanie regulaminów określających formy działalności organów SMP;

7. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń i decyzji władz naczelnych SMP;

8. podejmowanie uchwał w sprawie godności członkostwa honorowego SMP;

9. określanie wysokości rocznych składek członkowskich;

10. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach włączonych do porządku obrad.

§23

1. Walne Zebranie Członków SMP w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd Główny co najmniej raz na cztery lata z upływem kadencji naczelnych władz SMP, zawiadamiając członków SMP z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad.

2. Dopuszcza się organizację Walnego Zebrania Członków SMP w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zapewniającym:

a) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym między ich uczestnikami;

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

c) wykonywanie osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 w zawiadomieniu o tym zebraniu, wskazuje się dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

4. W Walnym Zebraniu Członków SMP uczestniczą:

a) z głosem stanowiącym:

- członkowie zwyczajni;

- członkowie honorowi;

b) z głosem doradczym:

- przedstawiciele członków wspierających;

- zaproszeni goście.

5. Obradami Walnego Zebrania Członków SMP kieruje wybrany spośród jego uczestników przewodniczący.

6. Jeśli na zebraniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie ma wymaganego kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący wyznacza kolejny termin Walnego Zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie; zebranie to podejmuje wiążące uchwały bez względu na liczbę osób obecnych i uprawnionych do głosowania.

§24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SMP może być zwołane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź też na żądanie 1/3 ogółu członków SMP.

2. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SMP ustala wnioskodawca z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Obrady dotyczą tylko spraw, dla których zostało zwołane Zebranie.

3. Przepis §23 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

B. Zarząd Główny SMP

§25

Zarząd Główny jest najwyższą władzą SMP w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

§ 26

1. Zarząd Główny kieruje działalnością SMP zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków SMP oraz reprezentuje SMP na zewnątrz i działa w jego imieniu.

2. W kompetencjach Zarządu Głównego jest w szczególności:

a) realizowanie celów Stowarzyszenia;

b) wytyczanie szczegółowych kierunków działalności SMP na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków;

c) uchwalanie budżetu SMP i zatwierdzanie sprawozdań finansowych na Walne Zebranie Członków;

d) prowadzenie ewidencji członków oraz składek członkowskich;

e) występowanie z wnioskiem w sprawie godności członkostwa honorowego;

f) podejmowanie uchwal o przystąpieniu SMP do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz desygnowanie swych przedstawicieli do tych organizacji;

g) zarządzanie majątkiem SMP;

h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków SMP;

i) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad statutową działalnością gospodarczą i wydawniczą;

j) nadawanie wyróżnień SMP.

§ 27

1. Zarząd Główny składa się z 5-6 osób, w tym prezesa, jego zastępcy, sekretarza i skarbnika. W pracach Zarządu Głównego uczestniczy redaktor naczelny Folia Malacologica lub jego przedstawiciel, w szczególności w zakresie prac związanych z działalnością czasopisma.

2. Działalnością Zarządu Głównego kieruje prezes, a pod jego nieobecność bądź z jego upoważnienia - zastępca. Prezes zwołuje zebrania Zarządu co najmniej raz na rok. Do zebrań Zarządu przepis §23 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

3. Sekretarz Zarządu Głównego prowadzi dokumentację działalności SMP oraz czuwa nad zgodnością tej działalności ze statutem.

4. Skarbnik Zarządu Głównego prowadzi dokumentację majątkową SMP oraz ewidencję członków.

C. Komisja Rewizyjna SMP

§28

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SMP.

§29

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalności SMP, ze szczególnym uwzględnieniem działalności merytorycznej, majątkowej i gospodarczej z punktu widzenia celowości i rzetelności;

b) składanie sprawozdań i wniosków na Walnym Zebraniu Członków SMP;

c) wnioskowanie o przyjęcie sprawozdań Zarządu Głównego oraz o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

d) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami i uwagami pokontrolnymi i żądanie ewentualnych wyjaśnień.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym z przewodniczącego. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach SMP.

3. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku. Do posiedzeń Komisji przepis §23 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

4. Członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz w obradach wszystkich organów merytorycznych SMP z głosem doradczym.

D. Sąd Koleżeński SMP

§30

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw o naruszenie statutu przez członków SMP.

2. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

a) upomnienie;

b) wykluczenie z ewidencji członków SMP.

3. Od orzeczenia Sądu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków SMP.

§31

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, którego pracą kieruje przewodniczący.

2. Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd i zatwierdzony przez Zarząd Główny. Do posiedzeń Sądu przepis §23 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI

Majątek stowarzyszenia


§32

Majątek SMP stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§33

Majątek SMP powstaje:

1. z wpisowego, składek członkowskich oraz należności członków wspierających;

2. z darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;

3. z wpływów z działalności statutowej;

4. z wpływów z nieruchomości i ruchomości, będących w użytkowaniu SMP;

5. z działalności gospodarczej, przeznaczonej na realizację celów SMP;

6. z wpływów z wydawnictw i konferencji o charakterze ogólnostowarzyszeniowym;

7. z dotacji i subwencji państwowych i społecznych;

8. ze zbiórek publicznych.

§34

1. Środkami majątkowymi SMP dysponuje Zarząd Główny.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych SMP oraz podpisywania pism w sprawach finansowych, rachunków i czeków wymagane jest współdziałanie prezesa Zarządu Głównego i skarbnika bądź dwóch innych osób upoważnionych przez Zarząd Główny, będących w jego składzie.

Rozdział VII

Zmiana statutu i likwidacja stowarzyszenia


§35

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków SMP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu statutowego. Przepis §23 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§36

1. Uchwałę o likwidacji SMP podejmuje Walne Zebranie Członków SMP większością 2/3 głosów obecnych członków SMP uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków SMP powołuje Komisję Likwidacyjną, uchwalając regulamin jej działania oraz decyduje o przeznaczeniu majątku SMP.